เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการนำเข้าสินค้า จีน - ไทย

1. สินค้าทุกประเภทที่เสี่ยงต่อการแตกหัก เสียหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าประเภทดังกล่าว ควรให้ทางร้านค้าทำการตีลังไม้เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขนส่ง และถึงแม้ว่าจะตีลังไม้แล้ว หากสินค้าของลูกค้ายังเกิดความเสียหาย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการขนส่งตลอดระยะทาง
2. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการนำเข้าในระบบก่อนทุกครั้ง หากไม่ได้รับการชำระค่าขนส่งนำเข้าอย่างถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้าภายในประเทศทุกกรณี
3. ในกรณีที่สภาพแพ็คเก็จสินค้าเสียหายเกินกว่าจะสามารถขนส่งจากจีนมาได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรีแพ็คสินค้าใหม่และเก็บค่ารีแพ็คสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
4. ทางบริษัทฯ ไม่รับขนส่งสินค้าที่เสี่ยงต่อการติดไฟและสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย สินค้าที่มีน้ำมัน สินค้าที่มีแก๊ส แบตเตอรี่ที่มีโอกาสช็อตได้ง่าย หากลูกค้าฝ่าฝืนหรือเกิดความเสียหายต่อสินค้าในตู้ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยให้ชดเชยเป็น 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท
5. หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วมีความเสียหาย แนะนำให้ถ่ายรูปสินค้าที่ได้รับทั้งหมด ถ่ายรูปหีบห่อหน้ากล่อง และถ่าย VDO ตอนแกะกล่องสินค้าเก็บไว้เสมอ หากพบว่าสินค้ามีปัญหาหรือไม่ได้รับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตรวจสอบ ถ้าหากไม่มีหลักฐานทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
6. หากสินค้าสูญหาย อันเกิดจากการขนส่งระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบ ตามมูลค่าสินค้าตามจริงไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งสินค้าที่สูญหาย ลูกค้าสามารถทำประกันสินค้าโดยชําระ 5% ของราคาสินค้า เมื่อสูญหายทางบริษัทรับผิดชอบเต็ม 100% ของจำนวนมูลค่าสินค้านั้นๆโดยการทำประกันสามารถติดต่อแจ้งกับทางบริษัทได้ทาง Line หรือ E-mail และ ถ้าหากเกิดความผิดพลาดจากทางร้านค้าจีนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายทุกกรณี
7. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งของบริษัทฯ ระยะเวลาที่แจ้งเป็นเวลาโดยเฉลี่ยซึ่งอาจเร็วกว่าหรือช้ากว่า ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้าในทุกกรณี ทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าโดยเร็วที่สุด
8. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจเช็คสินค้ากรณีจำเป็น เพื่อระบุประเภท และบันทึกข้อมูลสินค้า
9. ในกรณีสินค้าพิเศษและสินค้าต้องห้าม หากพบว่ามีการลักลอบนำเข้า กรณีโดนยึดหรือเกิดปัญหาต่างๆ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของทางร้านค้า และหากสินค้ามีรอยกรีด เกิดความเสียหายถึงตัวสินค้า อันเนื่องมาจากการสุ่มตรวจสินค้าจากด่าน
11. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีอันเกิดจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ และเหตุการณ์ การเมือง สงคราม อุบัติเหตุ ศุลกากร และหน่วยงานของรัฐอันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือยึดสินค้า
12. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเรทเงิน และราคาค่าขนส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาที่เสนออาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง
13. กรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าหลังจากสินค้าเข้าโกดังไทยภายใน 7 วัน หากสินค้าสูญหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และในกรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าภายใน 1 เดือนนับจากวันที่สินค้าเข้าโกดังไทย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขายสินค้าทอดตลาด
14. หากคุณลูกค้าเปิดรหัสและใช้บริการขนส่งกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ข้างต้นทุกกรณี

เงื่อนไขการขนส่งภายในประเทศ

1. การจัดส่งสินค้าในประเทศ จะตัดรอบส่งสินค้าเวลา 11.00 น. ของทุกวัน จึงจะสามารถแพ็คสินค้าและกระจายสินค้าในวันเดียวกัน กรณีออกบิลและชําระเงินหลังเวลาดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์แพ็คสินค้าและจัดส่งภายใน 1-2 วันหลังจากชําระค่าขนส่งเรียบร้อย
2. บริษัทฯ จะทําการแนบบิลค่าขนส่งทุกครั้ง และนํากรณีชําระค่าส่งต้นทางจะเรียกเก็บสํารองจ่าย หากมีส่วนต่างจากเงินส่วนนี้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินเข้าระบบ แต่ถ้าหากค่าขนส่งมากกว่าจํานวนที่สํารองจ่าย ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเติมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ลูกค้าสามารถเช็คข้อมูลได้จากใบเสร็จการจัดส่ง
3. กรณีการขนส่งเอกชนที่ลูกค้าเลือก แต่บริษัทขนส่งเอกชนนั้นๆไม่สามารถจัดส่งได้ (เนื่องจากข้อจํากัดด้านขนาด,น้ำหนัก,ประเภทสินค้าหรืออื่นๆ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลือกการขนส่งให้อัตโนมัติตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. หากลูกค้าต้องการแก้ไขบิลแจ้งส่งของ หรือยกเลิกการแจ้งส่งสินค้า ต้องแจ้งเข้ามาทาง Line ของบริษัท (@mgcargo หรือ LINE ของฝ่ายขายที่ดูแลคุณลูกค้า) ก่อนเวลา 10.30 น. หากแจ้งหลังเวลาดังกล่าวพนักงานจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่แก้ไขข้อมูลในบิลรวมถึงการยกเลิก เนื่องจากมีการแพ็คเสร็จเรียบร้อยและอยู่ในขั้นตอนการเตรียมจัดส่งแล้ว

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

กรณีที่ไม่ได้ทำประกันการเคลมสินค้า
1. สินค้าหายชดเชย 3 เท่า ของค่าขนส่งสินค้าชิ้นนั้น
2. สินค้าเสียหาย ชดเชย 3 เท่า ของค่าขนส่งชิ้นนั้น หากสินค้าไม่สามารถ ใช้งาน,ซ่อมแซม ได้ และ สินค้าจะต้องส่งคืนให้แก่บริษัท
3. สินค้าเสียหาย ชดเชย 2 เท่า ของค่าขนส่งชิ้นนั้น ไม่ต้องส่งสินค้าคืนให้แก่บริษัท
4. ค่าซ่อมแซม ชดเชย 1 เท่า ของค่าขนส่ง แต่ไม่เกิน 1,000.- บาท
รายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

**รายละเอียดภายในเว็บไซต์เป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆกับทางบริษัทอีกครั้ง